I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ford.auto-watin.pl jest Auto Watin Sp. J Waldemar  Zalaszewski, Adam Zalaszewski i  Wojciech Zalaszewski,  miejsce wykonywania działalności: ul. Obornicka 4, Jelonek k. Poznania, 62 - 002 Suchy Las , adres do doręczeń: ul. Obornicka 4, Jelonek k. Poznania, 62 - 002 Suchy Las , NIP: 7780021635, REGON: 630348623, adres poczty elektronicznej (e-mail) [email protected] zwany dalej "Administratorem".
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY 

 1. Niniejsze zasady i warunki korzystania ze strony mają zastosowanie wobec wszystkich użytkowników, którzy chcą uzyskać dostęp do strony
 2. Uzyskanie dostępu do zawartych na Stronie Treści uzależnione jest od podania przez Użytkownika informacji na temat ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia oraz złożenia oświadczenia woli Użytkownika w postaci potwierdzenia, że Użytkownik chce zapoznać się z zawartymi na Stronie Treściami
 3. Użytkownik, który uzyskał w powyższy sposób dostęp do Treści zawartych na Stronie, zobowiązuje się do nieudostępniania tak uzyskanych Treści osobom trzecim będącym małoletnimi albo osobom pełnoletnim, które nie wyraziły woli zapoznania się z Treściami.
 4. Jako Użytkownicy zgadzają się Państwo nie publikować ani nie przenosić do naszej strony internetowej, ani nie umieszczać w jakiejkolwiek wiadomości, żadnych materiałów czy treści, które są obsceniczne, wprowadzające w błąd, nieodpowiednie, obraźliwe, nielegalne, naruszające prawa własności intelektualnej lub mogące uszkodzić dane, oprogramowanie lub działanie naszego systemu komputerowego lub systemu innych użytkowników strony. Wyrażają Państwo zgodę na pokrycie wobec nas wszelkich zobowiązań, strat, wydatków lub innych kosztów poniesionych w wyniku naruszenia warunków wynikających z niniejszego punktu.
 5. Użytkownikowi nie wolno świadomie wprowadzać wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych informacji na witrynie internetowej, które są złośliwe lub zmniejszają wydajności lub zakłócają funkcjonowanie witryny internetowej lub naszych systemów informatycznych.
 6. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do witryny internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna ani innego serwera, komputera, bazy danych lub innych systemów podłączonych do naszej witryny internetowej.
 7. Naruszenie takie zgłoszone zostanie właściwym organom, ujawniona zostanie tożsamość użytkownika i innych powiązanych danych, gdy stanowi to prawny obowiązek lub jest dozwolone obowiązującym prawem.
 8. W razie takiego naruszenia użytkownik uzyska natychmiastową odmowę korzystania z witryny internetowej.

III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony www.ford.auto-watin.pl w przypadku sprzedaży towarów, realizacji umów oraz w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, jak ustawa o VAT, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy. Ponadto za zgodą przetwarzane są dane kontaktowe.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  a) Imię i nazwisko,
  b) Data urodzenia,
  c) Adres (zamieszkania),
  d) PESEL,
  e) Adres e-mail,
  f) Numer telefonu,
 3. ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

IV. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
  b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  f) Sprzeciw – art. 21 RODO
  g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe
  a) Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony)
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.